Name Sawakami Opera Foundation
Location 29-2 Ichiban-cho, Chiyoda-ku, Tokyo 102-0082 Japan
Established August 8th, 2014
President Atsuto Sawakami
Councilor Masao Tsuji, Toshio Yokoyama, Futoshi Kitagawa
Board of Trustees Kunio Ito, Koichi Ito, Tetsujiro Hayashi, Yojiro Shiba, Kenichi Hirayama, Genjiro Hagino
Artistic Director Hirofumi Yoshida
Executive Director Jun Yamada
Secretary General Kikue Murata
Auditor Toru Nagasawa
Affiliated Organization Japan Opera Festival Executive Committee